خواص فیزیکی و شیمیایی گچ ساختمانی

سنگ خام گچ دارای فرمول CaSo4 – ۲ H2o با وزن مخصوص ۳۲/۲ ،جرم مولکولی ۱۷۲ میباشد. گچ ساختمانی تولید شده پس از مرحله پخت دارای فرمول زیر می باشد:

Ca So 4 . 2H2o → CaSo4 . 1/2 H2o + 3/2 H2o